پیدا

استرس، برای بعدن، که ببینم الکی بود.

درخواست حذف اطلاعات

این روزا استرس زیادی دارم. الکی. البته می دونم چرا دارم. ولی دلیل اش الکیه. به خاطر افکار پارانوییکِ خودمه. باید بگذره. باید زمان بگذره تا این هم تبدیل شه به یکی از استرس های خنده داری که بعدن وقتی بهش فکر می کنم خنده م می گیره که چطوری این فکرارو داشتم. ولی بدی ماجرا اینه که الان نمی تونم بهشون فایق بیام. گیر توی سرم و نمی تونم خالی شم. بهش فکر نمی کنم همیشه، ولی حال اش، حالِ استرس آلود، گیر کرده ته دلم، اون قسمتِ پایینِ دیافراگم ام و نمی تونم خالی ش کنم، به زور هیچ مته و هیچ مغاری.